OPLEIDING LMA 2021


trainer/instructeur niveau 3


De opleiding tot Leraar Martial Arts past binnen de Kwalificatiestructuur Sport 2012 zoals die nu door het Ministerie van VWS en door NOC*NSF wordt voorgeschreven.

De Federatie Oosterse Gevechtskunsten start op 16 Januari 2021, te Papendal, Arnhem met een opleiding trainer/instructeur niveau 3. De aanmelding sluit op 13 December 2020 en er kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen.

- Handleiding
- Lesrooster
- Aanmelding

De FOG voorziet in een praktijkbegeleider die kan adviseren en bemiddelen voor bijvoorbeeld stages en ter beschikking staat voor vragen betreffende de inhoud van de lessen.
De eisen die worden gesteld aan de examens, de proeven van bekwaamheid (PVB), staan hieronder bij de kop examens.

Examens


De Kwalificatiestructuur sport (KSS)


De Nederlandse sport drijft op voldoende, goed en gekwalificeerd sporttechnisch kader. Er is echter een groot tekort aan trainers en coaches, zowel in aantal als in kwaliteit. Een goede opleidingsinfrastructuur op het terrein van sportopleidingen levert een belangrijke bijdrage aan gegarandeerde kwaliteit van trainers en coaches in Nederland. Die kwaliteit is nodig voor gezonde en verantwoorde sportbeoefening.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is reeds in 2003, onder regie van NOC*NSF, een kwalificatiestructuur voor sportleiders ontwikkeld. Het formuleren van zo’n structuur biedt de mogelijkheid om sportopleidingen in Nederland op efficiëntere wijze te organiseren en samenwerking tussen opleidingsinstituten eenvoudiger maken. Duidelijkheid voor zowel deelnemers als voor verenigingen als het gaat om niveau en kwaliteit van sportopleidingen.

In opdracht van NOC*NSF/Academie voor Sportkader is de Kwalificatiestructuur Sport 2012 opgesteld. Deze bestaat uit een samenhangend geheel van kwalificatieprofielen voor trainer-coaches, instructeurs, officials en opleiders. De kwalificatiestructuur geeft op vijf verschillende niveaus aan welke competenties deelnemers na afloop van hun opleiding bezitten.

Via deze link naar de Academie van Sportkader vindt u alle algemene informatie.

Op deze pagina staat de specifieke informatie voor de Federatie Oosterse Gevechtskunsten.

Vrijstellingen EVC/EVK


Het is mogelijk om op basis van "Eerder verworven kwalificaties" of "Eerder verworven competenties" geheel of gedeeltelijk vrijstelling te krijgen voor de examinering van een deelcompetentie. Neem hiervoor contact op met secretariaat@fogevechtskunsten.nl.

Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.
LMA niveau 3: 175 euro
LMA niveau 4: 250 euro

LMA diploma's "oude stijl"


LMA's die eerder een Rijks-erkend diploma LMA niveau 3 hebben behaald kunnen het nieuwe diploma aanvragen.
Aan te vragen door het (mee)sturen van een kopie/scan van het oude diploma naar secretariaat@oostersegevechtskunsten.nl

De kosten hiervoor bedragen 25 euro.

Informatie


De reader "Elders verworven kwalificaties / Elders verworven competenties". Reader EVC/EVK

De toelatingseisen voor deelname aan de Examens / PvB’s zijn:


- Leeftijd van minimaal 18 jaar*;
- Diploma VMBO-theoretische leerweg (MAVO) of een vergelijkbaar niveau (naar oordeel van de toetsingscommissie);
- Aantoonbaar lidmaatschap van een bond in de krijgskunst waarvoor de toetsingen worden aangevraagd. Deze bond is lid van de betreffende sectie van FOG;
- Een technisch niveau dat overeenkomt met 1e “dan” in judo of karate of een graad zoals beschreven door de betreffende bond*. Een gemotiveerde verklaring van het betreffende sectiebestuur dat het technisch niveau hiermee overeenkomt kan ook volstaan;
- Overleggen van een document Verklaring Omtrent Gedrag dat niet ouder is dan 6 maanden;
- Betaling van het inschrijfgeld voor de PvB.

* in het toetsreglement is vastgelegd indien dit een andere leeftijd of een andere graad is.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)


De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om o.a. de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

KSS kwalificatiedocumenten / Proeven van Bekwaamheid


Algemeen


Noc*Nsf Toetsreglement sport

Kwalificatiedocumenten ten behoeve van examensToetsdocumenten LMA2

Toetsreglement LMA 3 instructeur
Toetsreglement LMA 3 trainer/coach
Kwalificatieprofiel LMA 3 instructeur
Kwalificatieprofiel LMA 3 trainer/coach
Toetsdocumenten LMA 3 instructeur
Toetsdocumenten LMA 3 trainer/coach

Toetsdocumenten LMA4