Sectie Ringcontactsporten

logo facebook

De Sectie Ringcontactsporten FOG, hierna te noemen de Sectie RCS FOG), is een "non profit" organisatie en heeft op dit moment één operationele bond nl de NOVER/WFCA (waarin opgenomen de officials van de ex WMTA) die zich naast breedtesport activiteiten en opleidingen oa bezig houdt met auspiciën verlening aan vechtsport evenementen zoals (Muay Thai) Kickboxing en of Mixed Martial Arts vechtsport evenementen/gala's.

De Sectie houdt zich verder bezig met:


• Command and Control mbt de organisatie vechtsportevenementen
• Handhaving Sectie regelgeving
• naast de wedstrijdsport ook met breedte sport activiteiten
• het verzorgen van sportspecifieke opleidingen voor het trainerskader en onder toezicht en verantwoording van de FOG examinering hiervan conform de eisen en toestemming van het ASK/NOC/NSF van deze opleidingen
• contacten onderhouden met de ketenpartners
• structureel scannen van de vechtsportwereld op "verkeerde en of gewenste invloeden" en of kansen om vervolgens daar zonodig op te anticiperen
• het handhaven van de Sectie regelgeving.
• jeugdwedstrijden met deelname van jeugd jonger dan 15 jaar alleen toegestaan conform aangepaste regelgeving in een semi contactvorm op tatami's of in een ring met verplichte hoofd en scheen bescherming.
Alle technieken naar het hoofd zijn bij deze wedstrijdvormen verboden.
De wedstrijden met deze jeugd dienen plaats te vinden in aparte vechtsport evenementen waar alleen deze jeugd optreedt of in een voorprogramma van seniorenwedstrijden met dien verstande dat er een pauze ingelast moet worden tussen deze jeugdpartijen en het seniorengala.
Geen titelgevechten mbt jeugdpartijen.

Hoofddoelstelling Sectie RCS FOG:


Het bevorderen van de beoefening en het faciliteren van Ringcontactsporten: (Muay Thai) Kick-Boxing (aangepaste Europese regels), Kick-Boxing, Full Contact (Kick-Boxing), Savate (Frans Boksen) en Mixed Martial Arts in de ruimste zin van het woord in zowel (amateur en of semi professional) wedstrijd als recreatieve vormen (breedtesport) en opleidingen voor een ieder ongeacht afkomst, cultuur of achtergrond binnen de geldende wet en regelgeving in Nederland.
Auspiciën wordt door de Sectie alleen verleend aan vechtsport evenementen georganiseerd op amateur en of semi professionele basis (met deelnemers die per wedstrijd een onkosten vergoeding krijgen).
Zo lang in Nederland geen eensluidend overheids beleid is mbt Full Contact vechtsporten zal door de Sectie aan evenementen met deelname van Prof deelnemers, waarbij de gage per deelnemer per wedstrijd kan oplopen van enige duizenden tot vele tienduizenden euro's, geen auspiciën worden verleend, tenzij de gemeente de verantwoording neemt voor een dergelijke partij of partijen.
Dergelijke partijen worden door de Sectie als Risicopartijen bestempeld (voor de Sectie zijn deze partijen om diverse redenen oncontroleerbaar en onbeheersbaar te noemen).
In dergelijke gevallen zullen de betreffende gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten laten gelden en o.a. na inzet van het zogenaamde BIBOB instrument vaststellen of het verantwoord is om een dergelijke partij of partijen doorgang kan/kunnen vinden.

Aangescherpte regelgeving Sectie RCS FOG mbt auspiciën verlening aanvechtsport evenementen:


De aangescherpte regelgeving is een direct en indirect gevolg van een aantal incidenten die zich de afgelopen jaren hebben voor gedaan bij vechtsport evenementen en zijn gemaakt teneinde deze te voorkomen en zijn tevens bedoeld om "ongewenste en of verkeerde invloeden" terug te dringen en of tegen te gaan en verder om de Openbare Orde en Veiligheid (en oa de fysieke, sociale en maatschappelijke veiligheid) niet in geding te brengen.
De nieuwe regelgeving is tot stand gekomen door "voortschrijdend inzicht" en mede door overleg met de ketenpartners wo veiligheidsregio's, gemeenten, politie, sportschoolhouders etc.
De vindplaatsen van de Sectie regelgeving zijn:
• De Kernwaarden van de Sectie
• Stappenplan verkrijgen Promotor cq Organisator cq Matchmaker Licentie.
• Promotor, Organisator en Matchmaker overeenkomsten + bijlagen
• Aanvraag vechtsport evenement
• Criteria auspiciën verlening voor beladen vechtsport evenement

Vereisten mbt een promotor of organisator:


De promotor of organisator moet met de Sectie RCS FOG een promotor of organisator contract afsluiten teneinde een licentie te verkrijgen mbt het organiseren van vechtsport evenementen onder auspiciën van de Sectie.
De geldigheid van een licentie is één kalenderjaar.
In contract staan de verplichtingen waaraan de promotor en of de organisator zich mbt de organisatie van een gala moet voldoen oa:
• Overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (niet ouder dan 6 maanden)
• Overleggen van een CV
• Overleggen geldig legitimatiebewijs
• Kennis nemen van en conformeren aan de Kernwaarden van de Sectie
• Aan tonen voldoende kapitaal krachtig te zijn mbt organisatie evenement
• Veiligheidsplan overleggen
• Deelnemers trainers/begeleiders en sportscholen dienen voor het gala (aspirant)lid te zijn van de NOVER/WFCA, evenals hun begeleiders. (Bij aanvraag lidmaatschap een op naam gesteld geldig legitimatie bewijs overleggen).
• matchmaking door MatchMaker (niet zijnde de promotor of organisator) met geldige licentie van de Sectie
• matchmaking moet op tijd ingeleverd worden voor nader onderzoek (vervaardiging van een Risicoanalyse door de Veiligheidscommissie van de Sectie), alvorens de finale toestemming voor het gala te geven
• inhuren van een door justitie erkend beveiligings bedrijf
• 100 % toegangscontrole publiek en deelnemers op het bezit van wapens en of drugs
• aanwezigheid van voldoende duidelijk herkenbare stewards (mogen uiteraard ook leden van een sportschool zijn) voor het begeleiden van publiek en deelnemers.
• verkeersregelaars om parkeeroverlast te beperken
• geen reclame uitingen die te relateren zijn aan criminelen en of criminelen organisaties
• geen reclame uitingen die te relateren zijn aan personen en organisaties die de sport in diskrediet (kunnen) brengen.
• aanwezigheid arts van Fighting Doctors of een erkende arts die met hen samenwerkt
• niet meer dan 24 partijen totaal, waarvan minimaal enige N en C-klasse partijen, alles op amateur en of semi professionele basis.
• het schenken sterk alcoholische dranken is verboden.
• geen sport disciplines die ondergebracht zijn bij een andere organisatie (in)direct erkend door NOC/NSF (tenzij auspiciën wordt verleende door betreffende organisatie)